بانوان در پستهای مدیریتی

نام و نام خانوادگی : شیدا آکار

سمت : رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : علوم محیط زیست