عنوان

فعاليتهاي ورزشی:

رئيس هيأت فوتبال استان البرز  (هم اکنون)
عضو مجمع عمومي سازمان ليگ برتر  (هم اکنون)
عضوهیأت مدیره باشگاه فرهنگی و ورزشی راه آهن  (هم اکنون)
عضو کمیته آموزش فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران   (هم اکنون)
مشاور اجرایی و برنامه ریزی باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا  (دهه هشتاد)
رئیس هیأت فوتبال شهر قدس   (دهه هفتاد)